پاسخ به : طراحی سامانه هوشمند مدیریت و نظارت بر خدمات مهندسین مشاور