جلسه داوری پیشنهادات دریافت شده در زمینه "رفع نیاز فنآورانه طراحی و ساخت سیستم مانیتورینگ دائمی فشار و دمای درون چاه‎های نفت و گاز"

پیرو فراخوان رفع این نیاز فناروانه در سایت بومرنگ، تعداد 12 پروپوزال از شرکت های فناور و دانش بنیان در این زمنیه دریافت شد و پس از ارزیابی اولیه پروپوزال ها 9 تیم برای ارائه حضوری  واجد صلاحیت شناخته شدند. این تیم ها در حضور کارفرما و تیم داوری بومرنگ به ارائه و دفاع از طرح پیشنهادی خود پرداختند.